Menu

De seks: Generalforsamling 2019 fra gravøl til Champagneøl

image

Det vigtigste:

Kim blev ikke valgt til formand.

De seks var på nippet til at lukke men en feberredning fra Mosede Boldklub betyder at De Seks fortsætter. Stadig med kampe på hverdage.

Der står mere spændende i referatet.

 

Der har været 2 generalforsamlinger i 2019.

Ordinær generalforsamling den 24. oktober og en ekstraordinær generalforsamling den 21. november 2019.


Referat af ordinær generalforsamling.

Formanden startede med at konstatere, hvilke klubber der var tilstede/afbud.

Punkt 1) Valg af formand / bestyrelsen foreslog Gerner, TIIF - VALGT.

Punkt 2) Formandens beretning Vejret i 2019 har været med os. De 3 turneringer kom igang til tiden. Der er afviklet 337 kampe i de 3 rækker. Jeg vil gerne takke AIF for deres velvillighed, således at vi fik deres hjemmekampe ændret til hverdagskampe. Det t var et ønske fra flere klubber. Turneringerne har i 2019 haft følgende tilmeldinger: Veteran 45+ 10hold med BIF som vinder. Ejby68 meddelte sidste år, at de ville gå til SBU/DBU p.g.a. de fik tilgang af nogle yngre spillere. Heldigvis tilmeldte Lejerbo yderligere et hold. Vi var oppe på 9 hold. Umiddelbart inden sæsonstart forespurgte SKOVLUNDE om muligheden for at komme med. Derved blev der 10 hold, og vi skulle ikke have oversiddere i hver runde. SuperVeteran 55+ 15 hold. Pulje 1 blev afviklet med 7 hold. Her blev AVEDØRE en suveræn vinder. Pulje 2 havde 8 hold. Her blev BS2 vinder. Resultat af sommerturneringen blev: Veteran 1) BIF med 45 point, 2) Greve med 40 point og Skovlunde med 36 point. SuperVeteran pulje 1 1) Avedøre med 48 point, BIF/1 med 34 point og Islev med 30 point. og pulje 2 1) BS72 med 48 point, 2) Lejerbo med 42 point og 3) Ejby68 med 40 point. Der er vinpræmie til de nævnte hold. Økonomien har igen i 2019 været god. Derfor var der indkøbt 2 sæt trøstepræmie. GFK/32/2 i Veteran og Greve i pulje 1. "DE SEKS" er i 2019 fortsat møderne med OBS49 (dækker en større del af Nordsjælland) og REOS (Roskilde-området). Efterfølgende er det blevet til, at OBS49 overgår til SBU fra 2020. Finder vi ikke en ny bestyrelse, så kan situationen blive, at vore klubber må søge samme vej. Det er naturligvis op til de enkelte hold. Beretningen blev vedtaget.

Punkt 3) Forelæggelse af regnskab/fastsættelse af turneringsgebyr. Bjarne gennemgik regnskabet for 2019. Året resultat viser et underskud på kr. 428,60. Ny kassebeholdning bliver kr. 3.494,96. Turneringsgebyret fastholdes på kr. 700,00. Regnskab og gebyr VEDTAGET.

4) Indkomne forslag - Der var ikke fremsendt forslag.

5) Valg af bestyrelse. På valg var formand Preben, Vallensbæk - ønskede ikke genvalg. Yderligere er sekretærjobbet - Erling, Vallensbæk - også på valg, da Erling på sidste års generalforsamling velvilligt stillede sig til rådighed, således at bestyrelsen kunne blive fuldtallig. Nyt emne vælges for 1 år. Preben er villig til at foresætte som sekretær i den kommende periode for at sikre en smidig overgang til den kommende bestyrelse. Det forudsætter dog, at der findes en ny formand. Efter flere opfordringer fra dirigenten - herunder en time-out - måtte han konstatere, at generalforsamlingen ikke kunne fortsætte, da der ikke var blevet valgt en formand.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Preben afsluttede med at bede klubberne overveje forskellige muligheder for, hvorledes vi kan komme videre. Preben vil indenfor få dage sende en mail om forslag til de ting, bestyrelsen skal indarbejde i indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 2-4 uger efter den 24. oktober 2019.

Referat godkende den 27. oktober af Gerner / dirigent og Preben /formand.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling.

Formanden startede med at konstatere, at alle klubber var repræsenteret / afbud.

Punkt 1) Valg af dirigent. Gerner, TIIF blev VALGT.

Punkt 2) Formandens beretning. Preben fortalte, at der var indkommet 3 forslag som opfølgning på indkaldelsen - BIF/Veteran, AVARTA, Veteran og Mosede boldklub. Efter gennemgang konstaterede bestyrelsen, at Mosede's forslag var det mest gennemarbejdede, da det indeholdt forslag til formand, hvilket var en betingelse for videreførelsen af sammenslutningen. Preben konstaterede, at inden vi gik videre til valg m.m., ville det være en god ide, at drøfte det Mosede (formand Keld Kastrup) præsenterede som deres ideer / forslag:

  • - Påtager sig bestyrelsesansvar for de kommende 2 år ( til og med 2021).
  • - Claus Reitz og Dan Olsen indtræder i bestyrelsen. - Kontingentopkrævning udføres af Mosede.
  • - Forslag til, at mosede / bestyrelsen modtager 2/3-del af kontingentindbetalingen.
  • - Det undersøges om mulig bestyrelsesskift fremover er en mulighed.

Efter nogle uddybende spørgsmål blev formandens beretning godkendt.

Punkt 3) Regnskab m.m. / Ikke aktuelt.

Punkt 4) Indkomne forslag. BIF/Veteran, AVARTA, Veteran og Mosede boldklub havde indsendt forslag. Samlet under et blev det vedtaget, at vi arbejder videre med Mosede's forslag.

Punkt 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Claus Reitz, Mosede blev valgt som formand for de kommende 2 år. Mosede ønskede at Preben, Vallensbæk overtog sekretæropgaven det kommende år, således at der blev en fornuftig overdragelse. Preben blev valg som sekretær for 1 år. Kasserer Bjarne, Vallensbæk havde meddelt, at han ikke ville står i vejen for Mosede's forslag, hvorfor han trak sig fra bestyrelsen. Dan Olsen blev valgt som kasserer for 1 år.

Punkt 6) Valg af revisor. Genvalg af Erling, Vallensbæk og Stig, TIIF.

Punkt 7) Eventuelt. På forespørgsel fra Lejerbo omkring OBS49 oplyste Preben, at han var blevet bekendt med, at de havde besluttet at de videreføres under SBU og opløser foreningen.

 

PAUSE hvor vi fik ændret den traditionelleØL fra gravøl til champagneØL.

 

Repræsentantskabsmøde

Punkt 1) Afvikling af sommerturneringen 2020. Der var i 2019 10 hold i Veteran-rækken. Umiddelbart kan den bare fortsætte. BIF forklarede, at man muligvis kun tilmelder 1 samlet hold i SuperVeteran. Derfor må vi afvente, hvorledes puljerne sammensættes. Peter/Avedøre ønskede flest mulige hold i pulje 1. Vi fortsætter med muligheden for yngre spillere - Veteran 2 min. 43 år / SuperVeteran 3 min. 53 år. Vedtaget.

Punkt 2) Bøder - Uændrede bøder - se regler. Vedtaget.

Punkt 3) Bestyrelseshonorar. Iflg. Mosede's forslag fordeles kommende kontingent med kr. 10.000 fordelt til bestyrelsen / Mosede Boldklub og 7.500 kr. til præmier m.m. Beregningen er ud fra 25 hold.

Punkt 4) Dommerordningen. Overvejende stor tilfredshed med dommerpåsætningen. Der har været enkelte kampe uden dommer. Enighed om at fortsætte.

Punkt 5) Indendørsturneringen. IKKE aktuel.

Punkt 6) Eventuelt. Peter/Avedøre ønskede vin fremfor pokaler. Preben takkede Gerner for god ledelse og Bjarne for mere end 20 års godt samarbejde.

 

Referat godkende den 24. november 2019 af Gerner / dirigent og Preben / afgående formand.

Så er resultatet af sommerturneringen klar for Masters

Læs hvem der ellers deltager

Læs referat fra DER SEKS generalforsamling her

Turneringen er for +55 gamlinger. Læs de andre regler

Turneringsplanen her:

 

 

Dato

Dag / klokken

Kampnr. Hjemmehold Udehold
08-04-2019 Onsdag -18.30 301 AIF AVEDØRE
16-04-2019 Tirsdag - 18.30 307 MOSEDE AIF
24-04-2019 Onsdag - 18.30 309 AIF ISLEV
01-05-2019 Onsdag - 19.00 314 BIF/2 AIF
08-05-2019 Onsdag - 18.30 317 AIF BIF/1
    324 AIF X
23-05-2019 Torsdag - 19.00 326 GREVE AIF
27-05-2019 Mandag - 18.00 K 329 AVEDØRE AIF
03-06-2019 Mandag - 18.30 335 AIF MOSEDE
12-06-2019 Onsdag - 19.00 337 ISLEV AIF
19-06-2019 Onsdag - 18.30 342 AIF BIF/2
26-06-2019 Onsdag - 18.30 345 AIF BIF/1
    352 AIF X
21-08-2019 Onsdag - 18.30 354 AIF GREVE
28-08-2019 Onsdag - 18.30 357 AIF AVEDØRE
02-09-2019 Mandag - 18.30 363 MOSEDE AIF
09-09-2019 Mandag - 18.00 365 AIF ISLEV
18-09-2019 Onsdag 19.00 K 370 BIF/2 AIF
23-09-2019 Mandag - 19.00 K 373 BIF/1 AIF
    380 AIF X
10-10-2019 Torsdag - 19.00 K 382 GREVE AIF