Menu

AIFs historie

image

ALBERTSLUND DENGANG

Hersteder­nes kommune i 1920 var et udpræget landsogn med store opdyrkede are­aler, og Vridsløselille blev erklæret for 'bymæssig bebyggelse" i 1920erne, da der nu her boede over 1.000 mennesker.

Herstedernes Kommune, som Albertslund dengang hed, havde i februar 1921 et indbyggerantal på 2.350 fordelt på landsbyerne, Harrestrup, Her­stedøster, Risby, Herstedvester og Vridsløselille, hvor de to første hørte til landsognet Herstedøster, og de sidste tre til landsognet Herstedvester.

Det fælles pastorat med præstegården lå i Herstedøster.

At de fleste indbyggere boede i Herstedvester sogn skyldtes især op­førelsen af Vridsløselille Forbedringshus i 1859, og som senere ændrede navn til Vridsløselille Statsfængsel.

Påvirkningen herfra på det omgiven­de samfund, herunder Vridsløselille var stor.

Vridsløselille fik en ny skole i 1921. Den afløste skolen fra 1872 og blev udvidet med en gymnastiksal i 1930 og senere et idrætsanlæg.

FRU BRUUNS LOKALER

V I F blev nu ikke stiftet på Roskilde Kroen, som det ville have været nærliggende, men derimod i fru Bruun's lokaler, som det hedder i proto­kollen.
Huset er i dag revet ned og lagde oprindelig lokaler til en købmandsbu­tik malerforretning med fængslet som hovedkunde.Signe Bruun kørte begge forretninger videre efter mandens tidlige død (13).
Under 1. Verdenskrig 1916-1917 lejedes det gamle butikslokale samt den store stue, der lå i forlængelse af butikken, ud til sikringsstyrken (militæret) I forbindelse med landbefæstningen af København ved krigs udbruddet i 1914. De brugte lokalerne til vagtstue og kontor. Et kompagni samt de øvrige befalingsmænd var indkvarteret på gårde og huse i byen, og kaptajnen boede hos fru Bruun.
Efter krigen stod hun tilbage med tomme lokaler og fik den ide at ind­rette dem til en afholdsrestaurant og et ishus.
Og i denne afholdsrestau­rant er det så, at VIF bliver stiftet den 28. august 1920.

VRIDSLØSELILLE IDRÆTSFORENING

Albertslund Idrætsforening (AlF) blev stiftet den 28. august 1920 i fru Bruuns lokaler ved Roskildevej. Dengang var navnet.
Vridsløselille Idræts­forening (VIF), som det var op til 1966, hvor det ændredes til AlF.

Den første bestyrelse var

 • Formand: Betjent S. K. Kristensen Gadegaard,
 • bestyrelsen bestod yderligere af:
  • Værkbetjent Gottlob Johansen Schaal,
  • Værkbetjent Reindrup,
  • Betjent Knud Peter Knud­sen
  • Kontorist Laurits Jensen.
  • Som suppleant valgtes
  • maskinsmed J. Mortensen
 • Revisor sølvsmed C. Nordly.

Bestyrelsens første opgaver var at få oprettet et gymnastikhold for vin­teren og evt. et kursus i boksning, som godt nok ikke blev til noget, og så at kunne fremlægge et forslag til foreningens love på en ekstraordinær generalforsamling, og den fandt sted den 10. september (1).

FODBOLDBANER

Et af de tilbage vendende problemer for VIF var anskaffelsen af en fodbold­bane. Hvor de to første kampe i 1920 er blevet spillet, har det ikke været muligt at få verificeret. Ved fodboldsæsonens start fra 3. maj 1921 foregik træningen og kampe på et nyt stykke jord ejet af gårdejer J. Jensen fra Hyldagergården, der hvor Hyldagerskolen i dag ligger. Banen var meget ujævn og så krum, at målmændene ikke kunne se hinanden.

Dette stykke jord, som blev kaldt Nis Pæ's Plads, var efter Kaj B. Rasmussen "ikke jævn græsmark, men meget lav i begge ender og høj på midten. Stod man i nordlige ende kunne man ikke se målet i den sydlige. Men der blev spillet på banen om aftenen og om søndagen. Forvænte var dem som spillede ikke, for de havde et sted at være og de tog det ikke så højtideligt, om de faldt i en kolort. Dem var der mange af, for bonden tøjrede sine køer på pladsen om dagen! Omklædningsrum eller brusebad fandtes ikke, Omklædningen foregik bag bondens lade eller bag en hæk. Når spillerne skulle vaskes, var det med en spand vand som de hente ved bondens vandpost. Primitivt var det for de unge fængselsbetjente og bønderkarle, men de havde dog et sted, hvor de kunne trille med bolden - og det samme havde vi drenge" (40).

Der skiftes bane den 28. juni, da en kamp mod Herstedvester finder sted på P. Godthjælpsens jord, dvs. "Damgård", som man efter et bestyrel­sesmøde den 24. juni 1921 havde accepteret denne sommer at betale en leje på 75 kr. for.

Ved generalforsamlingen 24.3.1922 foreslog formanden, S. Gadegaard at oprette et aktieselskab til indkøb af egen bane, da der ikke var udsigt til at få samme bane som i 1921, dvs. hos Godthjælpsen, men det bliver dog ikke til noget. Man lejer i stedet for et stykke jord hos gdr. Karl Bang, Ros­kilde Kro. Lejen udbetaltes til ham iflg. protokollen den 24. oktober 1922.

. Ved generalforsamlingen 21.3.1923 forelå et tilbud fra gdr. P. Godthjælp­sen om en fodboldbane. Det blev der først endelig taget stilling til ved et medlemsmøde på Roskilde Kro den 11. april. Da stemmetallet stod lige, enedes bestyrelsen om at fortsætte hos Karl Bang på engen syd for Ros­kilde Kro. I de år op til 1924 blev der også anvendt et stykke jord til fod­bold der, hvor Linde Alle i dag begynder.

DET FØRSTE ÅR I VIF

Efter protokollen fandt den første fodboldkamp sted mod boldklubben Urania fra København på hjemmebane den 15. september 1920. VIF tabte 4-0, men klarede sig dog bedre, igen på hjemmebane, da Dania var på be­søg fra København, for VIF vandt 3-0. Efter kampen inviteredes gæsterne til kaffebord på Roskilde Kro. De ønskede en revanchekamp, men tabte også denne til VIF, denne gang med 7-0.

Ved 1 års jubilæet samme sted kan man i protokollen læse, at bordene var "smukt pyntede med Blomster og Grønt i Slyngninger og Vaser", og der blev serveret "den dejligste Chokolade og Lagkage", og når alle "hav­de Følelsen af at have oplevet en hyggelig Aften", så tilkom, ;'en ikke ringe Del af Æren fru Bruun for det smukke Arrangement" (14).

Pastor Ludvigsen fra fængslet læste et par muntre små historier op, og Hans Petersen (1888-1974), der var blevet ansat ved fængslet den 1.7.1921 som gymnastiklærer (15), havde skrevet måske den første af sine mange sange som Vridsløselilles "husdigter" (16). Den blev sunget på melodien: Mens Nordhavet bruser (17).

DEN NYE FORENING 1921 af Hans Petersen 1888-1974 - melodien: Mens Nordhavet bruser (17).

Vi dømtes til Døden, før vi blev skabt,
man mente, vi kun kunde tabe.
Vi unge i Vridsløse gir ej tabt,
naar først vi begynder at skabe.
Nej godt begyndt, det er halvt fuldendt,
og Gnisten fænger, først den blir tændt.
Nej, vi gir ej tabt, før vi har en Plads,
som altid vor egen skal være;
først der vil vi føle os veltilpas,
og derfor vi kæmper med Ære.
Her sparkes Bolden til eget Maal,
og Muskler hærdes som Jern og Staal.

Og dernæst tænker vi paa Gymnastik
for Børn og for Unge og Gamle,
som Øvelser dyrker og faar Plastik,
som Sundhed og Styrke vil samle.
Dertil vi Haaber vort eget Hus
skal rejses snart af det lave Grus.
Vi haaber nu alle, store og smaa
vi fremme vort Arbejd' med Glæde,
derfor vil og sikkert de Lønnen faa
og blive et Led i vor Kæde.
De ældre gerne vi ser til Fest.
Velkommen alle fra øst og Vest. .
Nu sidder i Aften vi hos Fru Bruun,
er alle saa muntre og glade,
og lavt til Loft, er dog Stuen lun,
med glæde vi nød Chokolade.

Hos Bruun er alle velkommen Gæst,
og Fruens Kager de smager bedst. (18).

Albertslund, der indtil 1973 hed Herstedernes Kommune, ændrede sig meget efter 1945.

Fra 1963 og en 10 års periode frem blev kommunens indbyggerantal på 3.000 næsten tidoblet og udviklingen startede først i og ved Vridsløselille.

Lokale boligfore­ninger havde opført etageboliger omkring stationen og ved Roskildevej.
Toften på 99 boliger opførtes 1948-49,
Solhusene med 172 boliger kom til i årene 1957-60 og
Læhegnet fra 1960 med 21 boliger og 2 år efter

Baneheg­net, denne gang på 184 boliger,

og så eksploderede fra 1963 boligbyggeriet med bl.a.

Albertslund Syd (1543), Kanalens Kvarter (624), Hedemarken (888) etc. (131).

Byggeriet på Toften blev kaldt "grødslottet" eller "nudistlejren", fordi lokale folk som f.eks. ansatte ved fængslet ikke havde råd til at bo der, selvom de gerne ville. Huslejen var det dobbelte af det normale, men for folk udefra gav det muligheden for at springe over i boligkøen, der hvor de kom fra.

Det blev også et brud med den tid, hvor alle kendte alle. Så i daglig tale kunne man jævnligt høre: "Nå, det er nok en af de nye...", for så mange tilflyttere på en gang, havde man ikke oplevet før i det lille fængselssamfund (132).

Alt dette ændrede fuldstændig arbejdsbetingelserne for Vridsløselille Idrætsforening i 1960erne.

Den fik vokseværk, som kommunen havde det. Den skiftede navn til Albertslund Idrætsforening (AlF) fra 1966, fik ny fane fra samme år, og hele idrætsforeningens struktur blev lagt om i 1965.

Nye sportsgrene kom til i kommunen. Under AIF var det en svømmeaf­deling i 1967, og bordtennis blev igen taget op fra 1966. Ungdomsafdelin­gerne svulmede op, og der blevet desperat behov for nye idrætsfacilite­ter.

AlF, som vi kender i dag, kom til i slutningen af 1960erne.