Menu

UDSAT - Generalforsamling 24 marts - UDSAT

image
17. marts 2020 kl. 21:57

Kære medlemmer i Albertslund IF

Grundet situationen omkring Covid-19 (Coronavirus) i Danmark og de anvisningerne som sundhedsstyrelsen har meldt ud. Så vil den anmeldte generalforsamling der skulle afholdes tirsdag den 24 marts kl. 19 blive udskudt på ubestemt tid.

Mvh.  Bestyrelsen Albertslund IF     

-----

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Albertslund IF, tirsdag, den 24. marts 2020. Generalforsamlingen holdes i klubhuset og starter kl. 19.00.

Dagsorden iflg. Vedtægter.

1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2)      a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

         b. Diverse udvalgsberetninger

         c. Kassereren fremlægger det revide­rede regnskab til godkendelse samt

            fremlægger budgettet for det kom­mende regnskabsår

3) Indkomne forslag

4)      a. Valg af formand og sekretær samt 2 bestyrelsessuppleanter,

             der vælges for 2 år adgangen i lige årstal

          b. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer,

             der vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal

          c. Eventuel valg af yderligere besty­relsesmedlemmer for 1 år

5) Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år

6) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsup­pleant for 1 år

7) Valg af 5 delegerede foruden formanden samt mindst 2 suppleanter til AlF's generalforsamling i maj måned

 8) Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage inden generalforsamlingen. Ændringer i lovene kan kun vedtages på AlF's generalforsamling i maj.

Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Adgang til generalforsamlingen har samtlige afdelingens medlemmer, men stemmeret har kun de medlemmer fra det fyldte 15 år, som ikke er i kontingentrestance. Valgbar til bestyrelsen er dog kun medlemmer over 18 år.

Dirigenten skal godkende og underskrive referatet fra generalforsamlingen senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Vel Mødt!