Menu

Indkaldelse til generalforsamling den 31. august 2021 kl. 19:00

image
16. august 2021 kl. 15:52

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Albertslund IF, tirsdag, den 31. august 2021. Generalforsamlingen holdes i klubhuset og starter kl. 19.00.

Dagsorden iflg. Vedtægter.

1)      Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2)      a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

         b . Diverse udvalgsberetninger

         c. Kassereren fremlægger det revide­rede regnskab til godkendelse samt
                 fremlægger budgettet for det kom­mende regnskabsår

3)      Indkomne forslag

4)      a. Valg af formand og sekretær samt 2 bestyrelsessuppleanter,
             der væl­ges for 2 år adgangen i lige årstal

         b. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer,
             der vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal
         c.   Eventuel valg af yderligere besty­relsesmedlemmer for 1 år

5) Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år

6) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsup­pleant for 1 år

7) Valg af 5 delegerede foruden formanden samt mindst 2 suppleanter til AlF's
    generalforsamling i maj måned

8)  Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage inden generalforsamlingen. Ændringer i lovene kan kun vedtages på AlF's generalforsamling i maj.

Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Adgang til generalforsamlingen har samtlige afdelingens medlemmer, men stemmeret har kun de medlemmer fra det fyldte 15 år, som ikke er i kontingent restance. Valgbar til bestyrelsen er dog kun medlemmer over 18 år.

Dirigenten skal godkende og underskrive referatet fra generalforsamlingen senest 14 dage efter generalforsamlin­gens afholdelse.

 

Vel Mødt!