Menu

Børnepolitik

I Albertslund IF – Fodbold har vi udarbejdet en børnepolitik for at sikre en klar ensretning i vores arbejde- og omgang med børn.

For os er det vigtigt at vi har klare linjer i arbejdet, således at alle kender til vores holdninger, handlinger og værdier på dette område.

 

 

1. Brug af omklædningsrum og retningslinjer


• Træner/voksnes færden i omklædningsrum

Træneren(e) skal altid agere professionelt i deres færden og særdeles i deres færden i omklædningsrummet, hvor vi ønsker at den/de voksne eller træneren(e) altid sikre sig at være på forkant med eventuelle situationer.

Det vil sige at vores træner(e) udelukkende skal færdes i omklædningsrum, hvor der er grund til formål og at vi helst ikke ser at de er der under børnenes omklædning til og efter kamp.

• Brug af mobiltelefoner i omklædningsrum

Vores træner(e) skal kun bruge deres mobiltelefon til billedtagen, hvis der INGEN upåklædte børn og dette er uanset om det uden shorts eller t-shirt.

• Generel adfærd i omklædningsrum

Generelt ønsker vi at vores træner(e) eller voksne generelt benytter omklædningsfaciliteterne med børnene til oplæg og evaluering.
Vi ønsker generelt at adfærden i omklædningen er efter almindelig sund fornuft, hvor der både afventes udenfor før- og efter en kamp, hvor der klædes på og af.

Dette er udelukkende for at undgå eventuelle misforståelser samt at skabe det frirum, som børnene har I deres omklædningssituationer.


• Aldersgrænse for unisex omklædning

I Albertslund IF – Fodbold kan vi godt have blandede årgange, hvor det gør at piger og drenge omklæder og bader sammen.

Dog har vi fra vi senest som U10 ikke omklædning sammen mellem kønnene.

Hvis en pige f.eks. spiller på drengeholdet efter U10, så vil deres være omklædning separat for den enkelte/de enkelte.


2. Kommunikation


• Privat kontakt til børn udenfor klubben

Vores træner(e) skal ikke opsøge kontakten til børn udefra uden officiel kontakt via e-mail eller ved henvendelse til en værge forinden.
Derudover skal vores trænere ikke påbegynde nogen former for privat kontakt med børn udenfor klubben.

• Sprogbrug voksne til børn

Klubben ønsker at voksne agere som rollemodeller, samt at der bliver brugt en respektfuld tone, som både skaber respekt for hinanden samt et tillidsfuldt forhold.

• Sprogbrug børn imellem

I klubben ønsker vi at have en sund træningskultur hvor vi respektere hinanden med et ordenligt sprog.
Vi ønsker ikke at acceptere at børn taler uden omtanke og derfor vil dette også håndteres med direkte samtale med enten børn eller forældre med det samme efter hændelsen.

• Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn

Voksnes sprog skal afspejle deres roller som rollemodeller for aktørerne i klubben og herunder børnene, samt deres forældre.
Vi ønsker at vores voksne uanset om de har en træner eller lederrolle har et fornuftigt sprogbrug, som ikke giver anledning til tvivl eller anden hos børnene.

• Børnefodbold uden skældud

Vi ønsker at vores træner(e) møder vores spillere anderkendende og med en respektfuld tone, som skaber tillid og udvikling.

• Procedure for indhentning af referencer på nye børnetrænere

Klubbens ledelse henter altid reference ved ansættelse af trænere, som har et gyldigt CV.
Dette vil gøres af den sportslige eller daglige ledelse inden opstart og ansættelse. 

• Procedure for inddragelse af forældre

Vi inddrager allerede tidligt forældrene i forskellige træner- og lederroller fra U5 fodbolden, hvor primært forældre er de styrende kræfter i årgangen.

• Procedure for velkomst til nye børn og forældre.

I klubben vil man ved indmeldelse modtage vores velkomstfolder, som indeholder praktiske informationer for medlemsskabet i Albertslund IF – Fodbold.


3. Mobning eller mistrivsel

• Retningslinjer for brug af konkurrence, straf og belønning

I klubben ønsker vi generelt ikke at vores træner(e) benytter straf eller belønning, medmindre at det indgår efter nogle klare sociale spilleregler:
f.eks. et afsluttende spil til træning, hvor man spiller om oprydningen eller andet, men vi ønsker ikke at børn skal straffes på baggrund af deres præstation eller ligeledes belønnes for det modsatte.

• Retningslinjer for holdopdeling og gruppedynamik

Vi har i Albertslund IF – Fodbold vedtaget at vi ikke har holdopdeling, men træner i årgange.
Dette er for at sikre fællesskab på tværs af niveau og dermed at alle spillere og trænere møder ind det samme sted.
Vi har dog den politik at vi stadig niveauopdeler træningen, men dette skal altid ske efter ugentlig potentiel matchning og med en differentiering for alle.

• Procedure ved henvendelser om mobning og herunder digital mobning.

I klubben har vi en klar politik omkring digital mobning.
Hvis dette finder sted for den enkelte eller de involverede en advarsel og derefter kan det i yderste konsekvens medføre bortvisning.

Vores sportslige ledelse er altid informeret og indover disse sager, uden at det altid betyder at de også er den/de personer der løser konflikter.

• Procedure ved spottet mistrivsel

Trænere(n) skal altid aktivt tage et ansvar for trivslen og hvis vi har en oplevelse af et barn mistrives, så vil træneren lave en handleplan for den enkelte spiller i samarbejde med forældrene.
Dette kan både indeholde sportslige og sociale hensyn mv.

• Kontaktpersoner

Det er klubbens ansatte sportslige eller administrative daglige ledelse som modstager disse og som i samarbejde med trænere(n) for det enkelte hold der efterfølgende har det opfølgende arbejde.


• Ansvarlige i bestyrelsen

Det er til hver en tid den siddende formand, næstformand eller den sportslige ansvarlige i bestyrelsen, som er den pågældende person som har ansvaret for at modtage opfølgning af den/de indsatser der bliver foretaget.

• Indsats for at tilvejebringe ophør af mobning og/eller mistrivsel

I Albertslund IF – Fodbold samarbejder vi både internt og eksternt med mobning og mistrivsel og dette er et indsatsområde, som bliver afdækket ved handlingsforløb og efterfølgende evalueringsforløb med ledere, bestyrelse og trænere.


4. Seksuelle krænkelser

• Procedure for indhentning af lovpligtige børneattester

Klubben indhenter altid ved ansættelse en børneattest.
- Læs mere under punktet børneattester på hjemmesiden, hvor den har sit eget punkt.

• Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture

Vi overnatter ikke ledere og børn på enkeltværelser og i tilfældet ved sovesal, har vi altid min. to voksne overnattende i lokalet.
Dette er for at sikre at:
- Ved forhold som gør det umuligt at blive ved overnatningsstedet, vil der altid være en anden voksen til stede.

• Besøg hos/af børn udenfor klubben

Vi besøger ikke individuelt børn udenfor klubben og ej heller en mindre børnegruppe.

Hvis dette er på tale skal forældrene inviteres med og kontaktes via officiel kanal såsom e-mail.

• Retningslinjer for acceptabel fysisk kontakt

Vi acceptere kram og generel berøring som foregår i relation til spillet.
Vi acceptere ikke berøring i alene rum eller på anden vis berøring som er uønsket eller for den sags skyld berøring på forskellige kropsdele.

• Procedure ved mistanke og henvendelse herom

Generelt forbeholder vi os retten til at man er uskyldig indtil andet er bevist, men i tilfælde hvor usikkerheden vurderes at være for stor til at det er håndgribeligt, kan klubbens bestyrelse suspendere træneren(e) på ubestemt tid indtil sagen er omme.

• Kontaktperson(er)

Det er klubbens ansatte sportslige eller administrative daglige ledelse som modstager disse og som i samarbejde med bestyrelsen der efterfølgende har det opfølgende arbejde.

• Ansvarlig i bestyrelsen

Det er til hver en tid den siddende formand, næstformand eller den sportslige ansvarlige i bestyrelsen, som er den pågældende person som har ansvaret

• Proces for kontakt til myndigheder

Det er den siddende bestyrelse der varetager det videreforløb i sådanne sager.5. Brugen af sociale medier


• Generel kommunikation ved brug af de sociale medier

Sociale medier ønsker vi en kontakt som er professionel og at vores træner(e) eller ledere ikke deler private samtaler eller indhold, som skader den professionelle relation som skal være tilstede.

• Kommunikation mellem træner og hold i Facebook grupper og kampklar

Der skal ALTID være en professionel og respektfuld tone i både relation til facebook og kampklar.

Vores træner(e) og ledere skal altid udvise en professionel dømmekræft, som skal afspejle sig i en professionel dialog, konstruktiv dialog og ikke mindst et sagligt og brugbart sprogbrug.

• Kommunikation mellem træner og enkelt spiller via f.eks. Messenger, snapchat eller lign.

Vi ønsker på ingen måder kontakt mellem træner og spiller via snapchat samtaler eller snapchat grupper.
Dette er fuldstændig udelukket.

I Messenger skal det være i positionel dialog og ikke på nogen måder være private ting, som ikke har relation til Albertslund IF – Fodbold.

• Kommunikation til/med forældre via sociale medier

Her henvises der til at bede forældrene om at henvende sig af officiel kontakt via. opkald, sms eller e-mail til den pågældende leder.

• Ansvaret for god tone i f.eks. holdets facebookgruppe.

Administratoren og de pågældende ledere har ansvaret for at føre en konstruktiv dialog med medlemmerne samt af få medlemmerne til det selvsamme.

Hvis en eller flere ikke overholder den gode tone, vil det være administratorens ansvar at få dette problem løst og i sidste ende få klubbens daglige ledelse involveret.

 

Luk