Menu

Vedtægter

§ 1. Navn og formål
Foreningen, hvis navn er ALBERTSLUND IDRÆTSFORENING, AIF, hjemmehørende i Albertslund kommune, består af afdelinger for hver idrætsgren.

AIF's formål er ved aktiv indsats fra såvel hovedafdeling som den enkelte afdelings ledelse at fastholde, udvikle samt udvide antallet af de aktive idræts-udøvere i alle aldersgrupper. Endvidere er målet gennem træning og uddannelse samt sportsligt samvær at skabe gode sportsudøvere og kammera­ter med et positivt tilhørsforhold til AIF og dens afdelinger.

Medlemskab er åbent for alle med interesse for den pågældende idrætsgren.

§ 2. Hovedbestyrelsen
AIF ledes af en hovedbestyrelse, der består af den på generalforsamlingen valgte formand, næstformand og kasse­rer samt formanden for hver afdeling.

Hovedafdelingen, bestående af hovedformand, næstformand og hovedkasserer, varetager den daglige ledelse og de generelle og ekstraordinære opga­ver, som afdelingen er pålagt eller selv tager initiativ til.

Hovedafdelingen og hovedformanden leder AIF's anliggender i forening med hovedbestyrelsen. Dog kan han handle alene i presserende sager, men skal så redegøre for sine beslutninger på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted.

Hovedbestyrelsen skriver referat over de afholdte møder. Referatet sendes til hovedbestyrelsens medlemmer kort tid efter mødets afholdelse og er derefter fuldgyldig bevis for mødets resultater og beslutninger. Eventuel indsigelse mod referatets formulering skal ske omgående. og senest 14 dage efter dettes afsen­delse, for at eventuelle beslutninger kan få opsættende virkning.

Generalforsamlingen vælger en kas­serer fortrinsvis blandt AlF's medlemmer. Kassereren har, såfremt denne er ulønnet, stemmeret i lighed med de øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen. Generalforsamlingen kan dog ansætte en kasserer som lønnet medhjælp. I det-te tilfælde har kassereren ingen stemmeret.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 2 a. Afdelingernes repræsentation i hovedbestyrelsen.
Alle afdelinger er forpligtet til at lade sig repræsentere ved afdelingsformanden på hovedbestyrelsens møder.

Såfremt en afdelingsformand er forhindret i at deltage i hovedbestyrelsens møder, skal afdelingen for en nærmere angivet periode udpege et andet bestyrelsesmedlem, der træder i formandens sted som afdelingens repræsentant i hovedbestyrelsen.

§ 3 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Adgang til og ytringsfrihed på generalforsamlingen har alle seniormedlemmer under de tilsluttede idrætsforeninger.
Stemmeret har AlF's hovedbestyrelse samt & delegerede fra hver tilsluttet afde­ling. Stemmeafgivning kan ske ved skrift-lig fuldmagt, underskrevet af den pågæl­dende delegerede.

Til vedtagelse af nye love eller ændrin­ger i bestående love kræves 2/3 ja-stemmer af de afgivne stemmer. Generalfor-samlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Øvrige beslutninger sker med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 4 Dagsorden
Den ordinære årlige generalforsamling afholdes i maj måned, og den skal ind-kaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i et lokaltblad, med angi­velse af følgende dagsorden:

1)  Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2)  Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3)  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger budgettet for det kom­mende regnskabsår.

4)  Indkomne forslag

5a) Valg af formand (vælges normalt for 2 år i ulige årstal)

5b) Valg af næstformand og kasserer (vælges normalt for 2 år i lige årstal)

5c) Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år

6)    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsup­pleant

7)    Fastsættelse af det årlige admini­strationsgebyr

8)    Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på gene­ralforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage inden general-forsamlingen. Alle, der har adgang til generalforsamlingen, har ret til at indsende forslag. Dirigenten skal godkende og underskrive referatet fra generalforsamlingen senest 14 dage efter general-forsamlingens afholdelse.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt bestyrelsen eller en afdeling begærer det. Endvidere skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fra en afdeling med underskrifter anmoder om afholdelse med angivelse af forhand­lingsemne. Af disse skal mindst 20 give møde på den således indvarslede ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling er underkastet de samme bestemmelser, som gælder for den ordinære generalforsamling.

§ 6  Hæftelse og økonomi
Hovedafdelingen i AIF hæfter ikke for de enkelte afdelingers økonomiske forpligtelser, ligesom afdelingerne ikke hæfter for andre afdelingers økonomiske forpligtelser.

Kassereren skal føre et specificeret regnskab over indtægter og udgifter.

Regnskabsafslutningen sker pr. 31. december. På den ordinære generalforsamling fremlægges driftregnskab og status i revideret stand og underskrevet af foreningens hovedbestyrelse.
Kasserer og formand i forening eller 3 hovedbestyrelsesmedlemmer i forening. tegner AIF i økonomiske mellemværender overfor kommunen eller pengeinsti­tutter.

Kassereren må ligge inde med et rimeligt beløb, der tager hensyn til afde­lingens behov for likvide midler ved normalt drift. Øvrige midler anbringes på betryggende måde i anerkendte penge-institutter.

Revisorerne har ret til uanmeldte kas­seeftersyn, og de skal konstatere beholdningernes tilstedeværelse.

De enkelte afdelinger skal til hovedaf­delingen i hvert regnskabsår fremsende halvårsregnskab for de første 6 måneder. Halvårsregnskabet skal fremsendes senest 1 måned efter periodens udløb.

Afdelingerne skal fremsende deres reviderede årsregnskaber samt budget for det kommende år til hovedafdelingen senest 8 dage efter den ordinære gene­ralforsamlings afholdelse.

§ 7a Optagelse af nye afdelinger
Eventuel optagelse af nye afdelinger skal til enhver tid forelægges hovedbe­styrelsen og godkendes af denne.

§ 7b Eksklusion af en AIF afdeling
Såfremt en afdeling ikke rettidigt fremsender de i § 6, afsnit 7 og 8, nævnte regnskaber og budgetter, kan hovedaf­delingenpålægge den pågældende afdelings bestyrelse at drage omsorg herfor indenfor en nærmere fastsat frist.

Såfremt hovedbestyrelsen iøvrigt - på baggrund af den økonomiske situation i afdelingen -skønner det nødvendigt, kanhovedbestyrelsen såvel henstille til den pågældende afdelings bestyrelse at træffe de nødvendige foranstaltninger til forbedring af afdelingens økonomi som pålæggedenne at indkalde til ekstraordi­nær generalforsamling i afdelingen med henblik på en nærmere orientering overfor medlemmerne.

Såfremt den pågældende afdelings bestyrelse ikke - inden 14 dage efter hovedbestyrelsens pålæg - har indkaldt medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling, kan hovedbestyrelsen selv indkalde den pågældende afdelings medlemmer til en ekstraordinær general-forsamling.

Såfremt en afdeling ikke efterkommer bestemmelserne i § 7b, afsnit 1 og 2, eller gennem en generalforsamlingsperi­ode forsømmer at leve op til bestemmelserne i § 2a, kan afdelingen ekskluderes af AIF.

Eksklusion af en afdeling kan ske ved beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger med simpelt flertal.

§ 8 AIF's opløsning
Bestemmelserne om AlF's opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig Indkaldt generalforsamling. Mindst 3/4 af de stemmeberettigede skal være tilstede, og der fordres 3/4 af de afgivne stemmer til gyldig beslutning om opløsningen. Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede ikke er til ste­de, indkaldes til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutnings-dygtig med forannævnte kvalificerede majoritet uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede delegerede.

Ved opløsning af AIF båndlægges eventuellemidler hos kommunen i 5 år og frigives kun til en eventuel nydannel­se af foreningen. Efter 5 års forløb skal kommunen anvende pengene til idræt-tens fremme i Albertslund kommune.

§ 9 En afdelings udmeldelse af AIF
En afdeling tilsluttet AIF kan med 1 årsvarsel skriftligt udmelde sig af AIF for fortsættelse som selvstændig klub i sam­me idrætsgren. Udmeldelse kan dog kun ske til et regnskabsårs udløb (pr. 31. december).

Udmeldelsen skal være vedtaget af den pågældende afdeling på 2 på hinan­den følgende ordinære eller ekstraordi­nære generalforsamlinger med mindst 2/3ja-stemmer blandt de fremmødte. Der skal hengå mindst 1 måned mellem de omtalte generalforsamlinger.

Ved udtræden af AIF fraskriver den pågældende afdeling sig sin andel i hovedkassens midler, det være sig kon­tanter, fonds, fast ejendom eller lignen­de. Den udtrædende afdelings midler og aktiver overgår derimod til den nystartede klub.

Afdelingernes, love

§ A. 1. Afdelingernes formål
De enkelte afdelingers formål er at varetage den pågældende idrætsgrens inter­esser efter samme formål som nævnt i § 1.

AlF's afdelinger og disses medlemmer er forpligtet til at overholde AlF's love. Endvidere er AIF tilsluttet Danmarks Idræts Forbund og dets specialforbund, og alle medlemmer er derfor også under-kastet disses love og bestemmelser. Overtrædelse kan medføre karantæne eller eventuelt eksklusion. Hovedbestyrel­sens beslutning om eventuel eksklusion sker i samråd med afdelingsbestyrelsen og bliver virkningsfuld i alle AlF's afdelin­ger. Det ekskluderede medlem har ret til at indanke afgørelsen på den førstkom­mende generalforsamling i AIF.

§ A. 2. Afdelingens ledelse
En afdeling ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer samt de fornødne udvalg.

Udvides bestyrelsen med mere end de normerede 5 medlemmer, vil valgperioden for disse være et år.

Formanden leder afdelingens anliggender i forening med den øvrige bestyrelse, men kan dog i presserende tilfælde handle alene og skal så redegøre for sine beslutninger på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand, som under formandens forfald i et og alt træder i dennes sted.

Sekretæren skriver referat over de afholdte møder. Referat sendes til bestyrelsens medlemmer og er derefter fuldgyldig bevis for mødets resultater og beslutninger. Eventuel indsigelse mod referatets formulering skal ske omgående og senest 14 dage efter dettes afsendelse, for at eventuelle beslutninger kan få opsættende virkning. Hovedafdelin­gens formand og næstformand får ovennævnte referater tilsendt.
Ingen korrespondance eller eventuelle forhandlinger med offentlige myndigheder må finde sted før dette er forelagt og godkendt af hovedbestyrelsen, som normalt varetager disse opgaver men som i visse tilfælde kan tillade, at den enkelte afdeling selv fører disse forhandlinger.

§ A. 3. Generalforsamling
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed, og der skal afholdes mindst én årlig generalforsamling hvor følgende punkter skal være på dagsor­denen:

1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2) A. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

    B. Diverse udvalgsberetninger

    C. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår

3) Indkomne forslag

4) A. Valg af formand og sekretær samt 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for 2 år adgangen i lige årstal

    B. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal.

    C. Eventuel valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

5) Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år

6) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

7) Valg af 5 delegerede foruden formanden samt mindst 2 suppleanter til AlF's generalforsamling i maj måned

8)  Eventuelt


Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel gennem annoncering i et lokalt blad eller i afde­lingens interne blad.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage inden generalforsamlingen. Ændringer i lovene kan kun vedtages på AlF's generalforsamling i maj.

Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bort-falder forslaget.

Adgang til generalforsamlingen har samtlige afdelingens medlemmer, men stemmeret har kun de medlemmer fra det fyldte 15 år, som ikke er i kontingentrestance. Valgbar til bestyrelsen er dog kun medlemmer over 18 år.

Dirigenten skal godkende og underskrive referatet fra generalforsamlingen senest 14 dage efter generalforsamlin­gens afholdelse.

§ A. 4. Ekstraordinær generalforsam­ling
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer anmoder derom.

Ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme bestemmelser, som gælder for den ordinære gene­ralforsamling i afdelingen.

§ A. 5. Hæftelse og økonomi
For afdelingens forpligtelser hæfter alene afdelingens formue.

Kassereren skal føre et specificeret regnskab over afdelingens indtægter og udgifter, og på den ordinære årlige gene­ralforsamling fremlægges det reviderededriftsregnskab og status til godkendelse.

Kasserer og formand i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab tegner afdelingen i økonomiske forhold.

Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til det kommende års udgifter.

Kassereren må ligge inde med et rimeligt beløb, der tager hensyn til afde­lingens behov for likvide midler ved normal drift. Øvrige midler anbringes på betryggende måde i anerkendte pengeinstitutter.

Revisorerne har ret til uanmeldt kasseeftersyn, og de skal konstatere beholdningernes tilstedeværelse.

De enkelte afdelinger skal til hovedafdelingen i hvert regnskabsår fremsende halvårsregnskab for de første 6 måneder. Halvårsregnskabet skalfremsendes senest 1 måned efter periodens udløb.

Afdelingerne skal fremsende deres reviderede årsregnskaber samt budget for detkommende år til hovedafdelingen senest 8 dage efter den ordinære gene­ralforsamlings afholdelse.

§ A. 6. Ind- og udmeldelser
Ind- og udmeldelser kan normalt ske ved henvendelse til afdelingens kasserer.

Senest 7 dage før slutningen af den løbende måned, i hvilken man ønsker at udtræde, skal skriftlig udmeldelse ske til afdelingens kasserer.

Kontingentrestancer udover 3 måneder meddeles til AIF's øvrige afdelinger, som omgående skal hindre de pågældende i at dyrke idræt gennem foreningen, indtil det skyldige kontingent er indbetalt.

Ved kontingentrestancer kan et medlem administrativt slettes ved udgangen af måneden efter forfaldsmåneden.

§ A. 7. Karantæne og eksklusion
Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn direkte modvirker afdelingens interesser, eller ved sin adfærd skader afde­lingens omdømme, kan af bestyrelsen i kortere eller længere tid idømmes karan­tæne eller blive ekskluderet. Eksklusioner skal bekræftes af den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ A. 8. Afdelingens opløsning
Bestemmelserne om afdelingens opløsning deles i 2 kategorier.

1) Såfremt afdelingen opløses fordi medlemmerne ønsker at videreføre afdelingen som selvstændig ny klub i samme idrætsgren kommer lovens § 9 i anvendelse.

2) Såfremt afdelingen opløses på grund af manglende tilslutning, kan dette kun ske ved indkaldelse til en generalforsamling med dette formål, og hvor mindst 3/4 af de stemmeberettigede i afdelingen skal give møde. Til opløsning af afdelingen kræves 2/3 ja-stemmer blandt de fremmødte. Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmebe­rettigede ikke giver møde til denne første generalforsamling, kan der indkaldes til en ny med 14 dages varsel og denne generalforsamling er så beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Såfremt en afdeling opløses i henhold til denne paragrafs punkt 2, skal alle aktiver i afdelingen deponeres i AIF og skal henstå i 5 år til eventuel frigivelse for nydannelse af en afdeling i samme idrætsgren. Først efter 5 års forløb kan AlF's bestyrelse anvende aktiverne til andreformål.

Luk